chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ekologické pasáže programového prohlášení vlády ODS, KDU-ČSL a SZ.

Přinášíme výběr pasáží týkajících se životního prostředí z programového prohlášení vlády ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, kterou vede Mirek Topolánek (ODS).

I. PREAMBULE

(…)
Vláda bude Českou republiku spravovat s důrazem na zachování otevřené občanské společnosti oddané hodnotám svobody a demokracie a postavené na principech právního státu, tržní ekonomiky, sociální a ekologické odpovědnosti.
(…)

II. Reforma veřejných rozpočtů, daní a daňové soustavy

(…)
Vláda zachová systém dvou sazeb DPH. Základní sazba DPH bude ve výši 17 až 19 %. Do snížené sazby DPH, jejíž výše bude stanovena dodatečně, budou zahrnuty kromě stávajících titulů i dřevěné a rostlinné ekobrikety, pelety, štěpka a palivové dříví a technologická zařízení pro lokální výrobu tepelné energie z obnovitelných zdrojů.

(…)
Vláda zjednoduší systém odepisování, zejména u malých organizací, a podpoří investice do vědy a výzkumu a investice do ekologicky přínosných technologií.
(…)

Od 1. 1. 2008 vláda zavede v souladu s požadavky Evropské unie a závazkem České republiky výnosově neutrální ekologickou daňovou reformu s cílem omezovat energetickou náročnost ekonomiky a povzbudit zaměstnanost snížením vedlejších nákladů práce.

Ekologická daňová reforma nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěže. V souvislosti se zvýšením spotřební daně na energie se sníží platby sociálního pojištění. V první fázi reformy dojde k zavedení minimálních sazeb spotřebních daní dle směrnice. Cílem druhé fáze reformy od roku 2010 bude vytvoření emisní daně z CO2, která vznikne transformací stávajícího poplatku za znečištění ovzduší. Cílem této daně bude stimulace k modernizaci technologií výroby energií a snižování znečištění. Indikativní cíl výnosu z ekologické daňové reformy po roce 2010 bude 0,5 až 1 % HDP.
(…)

I. Reforma podnikatelského prostředí a trhu práce

(…)
Investiční pobídky se stanou nástrojem regionální politiky, především ve strukturálně postižených oblastech, v zájmu zvýšení podílu moderních technologií. Důraz bude kladen na nastavení rovných podmínek pro domácí a zahraniční podnikatele a na podporu revitalizace starých průmyslových objektů (brownfields).
(…)
Vláda připraví a pokud možno i zrealizuje privatizaci ČSA, Letiště Praha a České pošty. Posoudí částečnou privatizaci Českých drah. Bude rozhodnuto o optimálním zapojení hodnoty ČEZ do důchodové reformy.
(…)

I. Reforma důchodů a sociálního systému

(…)
V souvislosti s ekologickou daňovou reformou bude vyřešeno její propojení s financováním důchodů a dojde k snížení sazby pojistného v rozsahu výnosu ekologických daní.
(…)

I. Doprava

Vláda předloží návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, který omezí jízdy vozidel nad 7,5 tuny celoročně v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne, v neděli odpoledne a během státních svátků. Přesná doba trvání omezení během jednotlivých dnů bude určena na základě výsledků činnosti pracovní skupiny složené ze zástupců koaličních stran, Ministerstva dopravy, Policie ČR, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, dopravců a odborné veřejnosti, která formuluje svá doporučení. Zároveň bude přehodnocen systém vydávání výjimek ze zákazu jízdy podle § 43 odst. 5 tak, aby byl zachován efekt omezení jízdy požadovaný zákonem.

Vláda navrhne novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která odstraní hlavní nedostatky stávajícího systému dohledu nad stanicemi technické kontroly a emisního měření vozidel.

Bude vypracován program podpory kombinované dopravy a program výstavby veřejných logistických center s veřejnou podporou.

Vláda urychlí přípravu výstavby vysokorychlostních tratí, projedná jejich napojení na evropskou železniční síť a zajistí efektivní propojení se stávající železniční sítí ČR pro využití VRT v dálkové vnitrostátní dopravě.

Postupně budou vyrovnávány regulační podmínky pro působení jednotlivých dopravních odvětví, a to při respektování potřeb rozvoje dopravního podnikání a konkurence na dopravním trhu. Výše úhrady za železniční dopravní cestu bude postupně snižována podle možností rozpočtových omezení.

Bude uplatněna koncepce elektronického mýta na základě kombinace mikrovlnné a satelitní technologie. Vláda zavede mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny, zpoplatní všechny silnice spravované státem a povede jednání s kraji s cílem rozšířit zpoplatnění také na jimi spravovanou síť silnic II., případně i III. třídy při logickém zohlednění sociálních a ekonomických podmínek. Sazby mýtného budou diferencovány podle emisních parametrů vozidla v maximální míře, jakou umožňuje legislativa EU.

Za základní priority výstavby dopravní infrastruktury vláda pokládá potřebu propojení ČR s evropskou dopravní sítí, podporu rozvoje podnikání a dopravní obslužnosti v ČR a minimalizaci škodlivých vlivů na životní prostředí.

Vláda vypracuje harmonogram výstavby dopravní infrastruktury, určí priority jednotlivých staveb podle jejich dopravního a ekonomického přínosu a vlivu na životní prostředí a na základě těchto podmínek zajistí potřebné rozložení investic do všech druhů dopravy (železniční, silniční, letecká a vodní) s upřednostněním budování silničních obchvatů obcí před stavbou nových úseků dálnic a rychlostních silnic. Přednostně budou realizovány stavby rozestavěné při maximální snaze všech stran o možné kompromisy v otázkách životního prostředí.
(…)
Posíleny budou finanční zdroje pro podporu obnovy vozidlového parku veřejné dopravy, zejména dopravy kolejové. Podpora bude minimálně ve stejné výši, jaká byla schválena ve vládním dokumentu Dopravní politika ČR 2005-2013, a v souladu s připravovaným zákonem o veřejné dopravě. Tento dotační program bude přístupný všem dopravcům za rovných podmínek. Podmínky podpory budou zvýhodňovat pořizování vozidel s nízkými emisemi a vozidel elektrické trakce. Vláda bude hledat prostředky pro navýšení rozpočtu programu obnovy vozidlového parku veřejné dopravy v rámci státního rozpočtu na rok 2007.

Vláda přizpůsobí záměry zvyšování plavebních parametrů na labské vodní cestě vývoji plavebních parametrů navazující vodní cesty v Německu a bude respektovat požadavky na ochranu přírody, k níž je ČR vázána legislativou Evropské unie.

Bude dokončena transformace Českých drah vytvořením holdingové struktury společností specializovaných na jednotlivé segmenty, zejména na nákladní a osobní dopravu, s možností vstupu strategických partnerů do těchto společností. Výstavba a údržba železniční infrastruktury a tvorba jízdního řádu budou soustředěny ve Správě železniční dopravní cesty. Budou zajištěny podmínky pro rovné konkurenční prostředí na železnici.
(…)
Vláda předloží návrh zákona o veřejné dopravě, který zajistí provázanost dopravy na celostátní, krajské a místní úrovni, odstraní současné legislativní rozdíly mezi autobusovou a železniční dopravou, posílí pravomoci objednavatele dopravních výkonů ve veřejném zájmu a legislativně upraví postavení koordinátorů integrovaných dopravních systémů. Účinnou podporou veřejné dopravy zajistí její konkurenceschopnost vůči dopravě individuální.
(…)

I. Energetika a klima

Vláda podpoří využití obnovitelných zdrojů energie na výrobu tepla tak, aby cenové rozdíly jednotlivých zdrojů nebyly výrazně vyšší než v současnosti. Zjednoduší povolovací proces pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Prostředky z operačního programu Životní prostředí určené na obnovitelné zdroje energie investuje zejména do dvou cílených dotačních programů - do programu nárokových dotací pro jejich instalace v obytných budovách a do programu podpory energeticky soběstačných obcí. Stropem těchto výdajů budou dané prostředky strukturálního fondu.

V nové energetické koncepci si vláda stanoví za svůj cíl snížení energetické spotřeby české ekonomiky na jednotku HDP o 40 % do roku 2020 a zajistí její vyšší konkurenceschopnost. Vláda připraví novelu zákona o hospodaření s energií, v němž zpřísní požadavky na nové i rekonstruované domy v souladu s požadavky Evropské unie tak, aby se nízkoenergetický standard stal běžným u většiny budov.

Vláda přijme závazné standardy energetické účinnosti pro autorizaci nových a rekonstruovaných energetických zdrojů, které budou odpovídat evropským kritériím nejlepší dostupné technologie (BAT). Dále navrhne nové národní standardy energetické účinnosti elektrospotřebičů.

Bude vypracován konkrétní plán opatření, která budou snižovat emise skleníkových plynů v České republice. I v Evropské unii bude vláda aktivně prosazovat opatření k účinné ochraně klimatu. Z výnosů prodeje emisních kreditů v mezinárodním emisním obchodování bude financován program nárokových grantů na úspory energií v bytových a rodinných domech, administrativních a veřejných budovách.

Privatizaci společnosti ČEZ bude vláda směřovat tak, aby v České republice vznikl diverzifikovaný, konkurenci podporující trh s elektřinou. Zachovány zůstanou územní limity těžby hnědého uhlí. Vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků a na základě konsenzu všech tří politických stran zúčastněných na vládě zřídí po konzultaci s opozicí nezávislou odbornou komisi k posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu.

Bude zrušena omezená odpovědnost provozovatelů jaderných reaktorů za případné škody tak, aby platili tržní pojistné stejně jako v jiných průmyslových odvětvích. Další kroky ve vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva bude vláda činit transparentně a nepřekročitelným kritériem bude souhlas dotčených obcí.

II. Zemědělství

(…)
Vláda bude dbát o rozvoj a modernizaci zemědělství při produkci zemědělských produktů a kvalitních a bezpečných potravin splňujících požadavky na kvalitní život ve zdravém životním prostředí na venkově. Vláda založí strategii rozvoje venkova na principu vyváženosti mezi ekonomickým, ekologickým a sociálním přístupem.
(…)
Zásadně urychlí proces pozemkových úprav a zabezpečí realizaci protipovodňových programů. Bude prosazovat zvýšení protierozní a protipovodňové stability území a retenční schopnosti území, především prostřednictvím preventivních opatření a staveb ve veřejném zájmu, a zajistí racionální postup při správě půdy ve vlastnictví státu.

Rozvoj víceúčelového lesního hospodářství, které přináší ekonomické, environmentální, sociální a kulturní užitky, bude vláda podporovat. Zvýšená pozornost bude soustředěna na zlepšování zdravotního stavu lesů, stabilizaci jejich správy a odpovídajícího hospodářského využití, které přispěje k zaměstnanosti venkova.

Vláda bude pokračovat v zasazení systému péče o vody do kontextu politiky Evropské unie. Hlavními cíli vlády bude naplnit závazky České republiky k EU a rovněž zajistit finanční zdroje pro zkvalitnění protipovodňových opatření, která sníží počet ohrožených obyvatel a omezí rozsah povodňových škod. Vláda bude usilovat o vytvoření transparentních podmínek a pravidel při poskytování podpor na náhradu škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi.

(…) Vláda společně s profesními organizacemi vypracuje efektivní reformu poradenského systému v zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoji venkova.

I. Právní stát, bezpečnost, veřejná kontrola, protikorupční opatření a lidská práva

(…)
Zachová stávající úroveň účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí s tím, že rozhodovací procesy budou zpřesněny tak, aby nedocházelo k neopodstatněným průtahům v řízení.
(…)

I. Evropská unie, mezinárodní spolupráce a bezpečnost

(…)
Chceme Evropskou unii otevřenou a srozumitelnou lidem, zbavenou byrokratické zátěže, globálně konkurenceschopnou, a to při zachování jejího sociálního a ekologického rozměru.
(…)
Vláda se bude zasazovat v rámci členství ČR v EU a v rámci českého předsednictví o revizi výdajů společné zemědělské politiky a bude podporovat kroky vedoucí k omezení negativních dopadů společné zemědělské politiky na rozvoj světového trhu se zemědělskými komoditami, a to zejména s ohledem na převážně zemědělsky orientované země třetího světa.
(…)

PRAHA (EkoList) - 19. ledna 2007 20:31  (Zdroj: www.ekolist.cz)

6.2.2007 www.ekolist.cz [www.ekolist.cz]
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk