chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Změny právních předpisů v oblasti podnikové ekologie a souvisejících oblastí.
Nové právní předpisy:

  Ochrana ovzduší – oblast podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb.:

 • 570/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

  Částka: 184/2006 Sb.
  Rozeslána dne: 22. prosince 2006
  Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
  Datum účinnosti od: 22. prosince 2006
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 86/2002 Sb. § 55 odst. 3
  Předpis mění: 356/2002 Sb.
  Předpis ruší:


 • 597/2006 Sb. Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

  Částka: 188/2006 Sb.
  Rozeslána dne: 27. prosince 2006
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 31. prosince 2006
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 86/2002 Sb.
  Předpis mění:
  Předpis ruší: 350/2002 Sb.; 60/2004 Sb.; 429/2005 Sb.


 • 615/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

  Částka: 191/2006 Sb.
  Rozeslána dne: 29. prosince 2006
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 86/2002 Sb. § 55 odst. 1
  Předpis mění:
  Předpis ruší: 353/2002 Sb.


  Chemické látky – oblast podle zákona chemických látkách a přípravcích č. 356/2003 Sb.:


 • 540/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 175/2006 Sb.
  Rozeslána dne: 12. prosince 2006
  Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
  Datum účinnosti od: 24. února 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 356/2003 Sb. § 26 odst. 3
  Předpis mění: 221/2004 Sb.
  Předpis ruší:


  Hluk – oblast podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.:


 • 561/2006 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

  Částka: 182/2006 Sb.
  Rozeslána dne: 22. prosince 2006
  Autoři předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 258/2000 Sb. § 81a
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


  Ostatní:


 • 539/2006 Sb. Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření

  Částka: 174/2006 Sb.
  Rozeslána dne: 8. prosince 2006
  Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
  Datum účinnosti od: 20. prosince 2006
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 164/2001 Sb. § 46 odst. 3 písm. b)
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 543/2006 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

  Částka: 176/2006 Sb.
  Rozeslána dne: 13. prosince 2006
  Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 574/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 185/2006 Sb.
  Rozeslána dne: 27. prosince 2006
  Autoři předpisu: Parlament
  Datum účinnosti od: 27. prosince 2006
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě:
  Předpis mění: 406/2000 Sb.
  Předpis ruší:


 • 598/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky

  Částka: 188/2006 Sb.
  Rozeslána dne: 27. prosince 2006
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 1/1993 Sb.
  Předpis mění:
  Předpis ruší: 66/2005 Sb.
5.1.2007 ETeam [ENVI GROUP]
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk