chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ochrana vod

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručky
C34 bezodkladně - všichni zákaz mytí vozidel ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti vod - §39 odst.9 C 5.2
C35 bezodkladně vznik havárie ten, kdo způsobí nebo zjistí havárii je povinen ji neprodleně hlásit HZS nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii, případně správci povodí §41 odst.2 C 5.3.1
C37 bezodkladně - vlastníci pozemků s koryty vodních toků povinnosti dle textu - §50 C 6.3.1
C38 bezodkladně - vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků povinnosti dle textu - §51 C 6.3.2
C39 bezodkladně - vlastníci staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi povinnosti dle textu - §52 C 6.3.3
C40 bezodkladně - vlastník pozemku, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků povinnosti dle textu - §56 odst.4 C 7.1
C41 bezodkladně - vlastníci vodních děl povinnosti dle textu - §59-62 C 7.4
C42 bezodkladně - fyzické a právnické osoby omezení v záplavových územích - §67 C 8.4
C43 bezodkladně - vlastníci staveb ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich - §71 C 8.8
C44 bezodkladně - vlastníci vodních děl, která mohou ovlivnit průběh přirozené povodně povinnosti dle textu - §84 C 8.11
Soubor ke stažení – Ekoaudit: Ochrana vod – díl 4.
6.2.2007 ENVIGROUP [ENVI GROUP]
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk