chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Registr právních požadavků pro vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností v oblasti podnikové ekologie. Ochrana vod (vodní zákon) - část 3.

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručky
C22 bezodkladně vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace fyzické a právnické osoby povolení vodohospodářského úřadu vodohospodářský úřad §16 C 3.3.1.4
C24 1x ročně do 31. ledna množství přesahujícím v roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v měsíci, nebo ti, jejichž povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované přesahuje 1 mil. m3 odběratelé povrchových nebo podzemních vod jsou povinni jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o těchto odběrech a vypouštění (zejména jejich množství a jakost) správci povodí §22 odst.2 C 3.4
C25 bezodkladně provozování činností ve zranitelných oblastech fyzické a právnické osoby akční program - §33 C 4.4
C27 bezodkladně zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody fyzické a právnické osoby vypracovat plán opatření pro případy havárie a provádět záznamy o provedených opatřeních, záznamy uchovávat po dobu 5 let. vodoprávní úřad §39 odst.2 C 5.2
C28 bezodkladně zacházení se zvlášť NL nebo s NL nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím fyzické a právnické osoby nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let, zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží - §39 odst.4 C 5.2
C29 bezodkladně zacházení se zvlášť NL nebo s NL nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím fyzické a právnické osoby umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami - §39 odst.4 C 5.2
C30 bezodkladně zacházení se zvlášť NL nebo s NL nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím fyzické a právnické osoby používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod - §39 odst.4 C 5.2
C31 bezodkladně zacházení se zvlášť NL nebo s NL nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím fyzické a právnické osoby vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek - §39 odst.4 C 5.2
C32 bezodkladně zacházení se zvlášť NL nebo s NL nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím fyzické a právnické osoby zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku těchto látek při hašení požáru - §39 odst.4 C 5.2
C33 bezodkladně zacházení se zvlášť nebezpečnými látkami fyzické a právnické osoby je povinen vést záznamy o typech těchto látek, které jsou zpracovávány nebo s nimiž se nakládá, o jejich množství, o obsahu jejich účinných složek, o jejich vlastnostech zejména ve vztahu k povrchovým a podzemním vodám - §39 odst.6 C 5.2
Soubor ke stažení – Ekoaudit: Ochrana vod – díl 3.
5.1.2007 ETeam [ENVI GROUP]
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk